Pravilnik zasebnosti in pravila poslovnja

Pravilnik zasebnosti

1.) O Pravilniku o zasebnosti

Namen Pravilnika o zasebnosti Eva Kurnik pisateljica (v nadaljevanju: Pravilnik o zasebnosti) je seznanitev uporabnikov storitev Eva Kurnik pisateljica z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Eva Kurnik, (v nadaljevanju: upravljalec) ter pravicami posameznikov na tem področju. Če naročajo po telefonu ali po spletu, naslova ni treba objaviti

 

 Eva Kurnik pisateljica nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo skrbno, upoštevajoč veljavno zakonodajo. Pri obravnavi in upravljanju uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili posredovani, preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije ponudnika ali posameznika,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, 
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, 
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, 
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

2.) Osebni podatki, ki jih zbira podjetje

Kot naročnik storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili. Ti osebni podatki so:

 • ime in priimek
 • kontaktni e-poštni naslov
 • podatke za izdajo ponudbe glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

3.) Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o zasebnosti, je Eva Kurnik.

4.) Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili naš izdelek ali oddali povpraševanje.

5.) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

5.1. Obdelava na podlagi naročilnice:

V okviru izvrševanja pravic in izpolnjevanja obveznosti podjetja obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za prevzem izdelka, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev.

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

5.2. Obdelava na podlagi zakona:
Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

8.) Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov eva.kurnik97@gmail.cvom ali po pošti na naslov Eva Kurnik, Rošpoh del 84, 2351 Kamnica. Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
– zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Omogočamo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

(i) pravica do dostopa do podatkov
Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoja pravice, da se lahko od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, ali obstoj pravice do – ugovora taki obdelavi,
 • pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

(ii) pravica do popravka
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)
Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • kadar ugovarjate obdelavi podatkov, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

(iv) pravica do omejitve obdelave
Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi.

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov
Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas podjetje pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

(vi) pravica do ugovora
Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate.

Vaše osebne podatke prenehamo obdelovati, razen če dokažemo nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

9.) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov eva.kurnik97@gmail.com ali po pošti na naslov Eva Kurnik, Rošpoh del 84, 2351 Kamnica.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

10.) Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s tem Pravilnikom o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov eva.kurnik97@gmail.com.

11.) Veljavnost Pravilnika o zasebnosti

Ta Pravilnik o zasebnosti začne veljati 1. 12. 2022.

 

Pogoji poslovanja

Kupca zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku nakupa oz. oddaje spletnega naročila.

 

Vrste uporabnikov

Pravico do nakupa ima vsak, ki za artikle iz ponudbe izpolni spletno naročilnico, svoje naročilo sporoči preko elektronske pošte ali kakorkoli drugače.

 

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje informacije:
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta)

 1. c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
  d) dostopnost izdelkov,
  e) pogoje dostave izdelka (način, kraj in rok dostave),
  f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
 2. g) način plačila in dostave,
  h) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
  i) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno s podatki o kontaktni osebi.

 

Ponudba artiklov in cene
Ponudba se kupcem sporoča preko spletnih kanalov. Veljajo redne cene in občasno znižane cene, ki jih vsakokratno sporočam preko posebnih ponudb. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost, saj nisem davčna zavezanka.

 

Naročilo
Kupoprodajna pogodba je med Ponudnikom in kupcem sklenjena v trenutku, ko Ponudnik po elektronski pošti odgovori na kupčevo naročilo.

Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku pri Ponudniku in je kupcu na voljo na njegovo pisno zahtevo.

 

Rok dostave 

Vsa naročila bodo oddana čimprej, najkasneje pa v tridesetih (30) delovnih dneh od prejema naročila. 

 

Načini plačila

Trenutno je pri Ponudniku možno plačilo na transakcijski račun številka 04403~0264218088. Stroški pakiranja in poštni stroški se obračunavajo v skladu s cenikom Pošte Slovenije, torej niso fiksni. Ti pogoji ter stroški pakiranja in dostave veljajo samo znotraj Republike Slovenije.

Za dostavo v druge države znaša strošek pakiranja in poštni strošek 15 €, ne glede na vrednost nakupa.

 

Izdaja računa

Po plačilu naročenih artiklov bo Ponudnik račun kupcu poslal skupaj z naročenimi izdelki.

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila.

 

Postopek nakupa

Prodaja se vrši preko spletne naročilnice. Posredovati morate zahtevane kontaktne podatke, ki so označeni z rdečo zvezdico (izbran artikel, ime, priimek, elektronski naslov), ki jih potrebujemo za potrditev in zaključek naročila ter dostavo izdelka. Strošek dostave ni fiksen, spreminja se v skladu s cenikom Pošte Slovenije. Način plačila je plačilo po prejetju izdelka.

Zaključek naročila se izvrši tako, da se po pregledu naročilnice klikne na gumb Pošlji.

 

Postopek obveščanja o nakupu

Po oddaji naročila bo ponudnik kupcu po izbranem elektronskem kanalu poslal sporočilo poslal sporočilo o prejemu naročila. Postopek nakupa za pravne osebe je tak, da pošljejo povpraševanje le na elektronski naslov eva.kurnik97@gmail.com. Možnosti plačila za pravne osebe so enake kot za fizične osebe.

Po oddaji naročila bo ponudnik kupcu poslal elektronsko sporočilo. Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da na naročilnico vpišejo naziv podjetja in davčno številko podjetja. Prav tako so enake možnosti plačila.

 

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh na elektronski naslov eva.kurnik97@gmail.com ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu nedvomno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila vrniti kupljeno blago na naslov ponudnika: Eva Kurnik, Rošpoh del 84, 2351 Kamnica, Slovenija. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Potrošnik ob vračilu blaga pošlje tudi račun za blago in osebne podatke ter transakcijski račun, na katerega želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo plačila bomo opravili v 14 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe in prejema blaga.

 

Odgovornost za stvarne napake
Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

 

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil.

 

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik za nedoločen čas hrani naslednje podatke registriranih članov: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije.

Ponudnik navedene osebne podatke uporabi za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 

Komunikacija
Ponudnik in kupec komunicirata preko sporoči na daljavo (elektronska sporočila, sporočila na Messengerju).

 

Pravno obvestilo

Vsi podatki na oglasih, slike artiklov, grafični in video elementi so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

Omejitev odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da včasih ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru bo Ponudnik kupca obvestil o spremembah naknadno in mu omogočil odstop od pogodbe.

 

Izključitev odgovornosti
Pridržujemo si pravico onemogočiti spletne strani ali onemogočiti dostop zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za oddajo naročila. Kupec si mora sam zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.).   

 

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno evropsko zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže po elektronski pošti.

Pritožba se odda prek e-poštnega naslova eva.kurnik97@gmail.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče po stalnem prebivališču potrošnika.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.